Michael Jordan Highlights @ The Barcelona Olympics 1992

  görünümler 1,815,243

Goatness

Goatness

Yıl önce

All Jordan Highlights at the 1992 Barcelona Olympics

YORUMLAR: 1 211
Yasin Türksoy
Yasin Türksoy 4 aylar önce
He is the most stylish sports player ever. Every movement of his body is poetic. That's not sth. you can learn or develop
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Regin's Travels
Regin's Travels 2 aylar önce
Kobe is the most stylish, most poetic, most graceful player.
D'jo Lad
D'jo Lad 2 aylar önce
@michael scoggins Not even a second
matpsim
matpsim 2 aylar önce
All you youngins here need to look up Dr. J
Alec BUSCEMI
Alec BUSCEMI 2 aylar önce
Yet he learned and developed the movement
Philip Moye
Philip Moye 6 aylar önce
The greatest basketball team to ever come together!!
Bbbbbzzzzzzzzzz
Bbbbbzzzzzzzzzz Aylar önce
Pretty tight case for 96 !!! And, please sir ! what does it mean to be born again,
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Suriya Phromnopavong
Suriya Phromnopavong Aylar önce
@Zzz Vain Horry over Jordan? Horry was bus rider who never led a team, you ignorant fool! 🤣🤣🤣
Suriya Phromnopavong
Suriya Phromnopavong Aylar önce
@Hajvan what are you talking about? Jordan was in the 2nd round in 88 & the ECF in 89. 🤣🤣
oikloix oipo
oikloix oipo Aylar önce
đöń'ț håvĕ åńý šýmpåțhý öŕ ůńđĕŕšțåńđïńg föŕ čhïńå! ï ůšĕđ țö bĕ å čhïńĕšĕ åńđ ï wåńț țö țĕłł föłłöwïńgš țö åłł öf ýöů !: țhĕ čhïńĕšĕ håvĕ ńöț pŕöđůčĕđ åńý ńåțůŕåł ščïĕńčĕ, šöčïåł ščïĕńčĕ, öŕ hůmåńïšțïč țhöůghț ïń țhĕïŕ 3,000-ýĕåŕ hïšțöŕý. čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ ïš ńåŕčïššïšțïč ńöńšĕńšĕ, fůłł öf åńțï-hůmåńŕïghțš åńđ öțhĕŕ čŕåp. țhĕ țwö bïg ŕůbbïšh țhåț čhïńå håš čöńțŕïbůțĕđ țö țhĕ wöŕłđ (ńöț łïmïțĕđ țö țhïš): čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ (čöńfůčïůš țhöůghț, čhïńĕšĕ mĕđïčïńĕ, ĕțč.), țhĕ čömmůńïšț Påŕțý öf čhïńå (ččP). țhĕ čhïńĕšĕ pĕöpłĕ håvĕ ńö hůmåń ŕïghțš ïđĕåš ïń țhĕïŕ ńåțůŕĕ. čhïńå håš pŕåčțïčĕđ țĕŕŕöŕïšm đömĕšțïčåłłý föŕ țhöůšåńđš öf ýĕåŕš. țhïš ńåțïöń håš båŕŕïĕŕš țö țhĕ čögńïțïöń țö țhĕ wöŕłđ. čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ, ïš å bïțčh-łïkĕ čůłțůŕĕ ! ïń țhĕïŕ 3,000-ýĕåŕ hïšțöŕý, țhĕý půț țhĕmšĕłvĕš țö đĕåțh ågåïń åńđ ågåïń, đůĕ țö țhĕ łåčk öf čöŕŕĕčț čögńïțïöńš åńđ mĕțhöđš. ïń țhĕïŕ hïšțöŕý, țhĕïŕ öńłý šöłůțïöń țö šöłvĕ țhĕïŕ šöčïåł pŕöbłĕmš ïš țö måkĕ ĕvĕŕýțhïńg å mĕšš åńđ đĕšțŕöý, țhĕń šțåŕț övĕŕ wïțh țhĕïŕ čöčkŕöåčh-łïkĕ fĕčůńđïțý. ĕvĕŕýțhïńg ïń țhïš čöůńțŕý ïš łïĕ, åńđ šhåmĕłĕššńĕšš, țhĕý čömpłĕțĕłý łåčk țhĕ đïšțïńčțïöń bĕțwĕĕń țŕůțh åńđ fåłšĕhööđ. Whåț pĕöpłĕ ïń țhïš čöůńțŕý đö ïš åłwåýš šqůĕĕžïńg țhĕ ńĕxț gĕńĕŕåțïöń, šqůĕĕžïńg țhĕ böțțöm. țhĕ čhïńĕšĕ kĕĕp pŕĕțĕńđïńg țhåț țhĕý åŕĕ å ńöŕmåł čöůńțŕý whĕń ïń fåčț țhĕý åŕĕ å šýšțĕmïčåłłý ĕvïł čöůńțŕý. țhĕ čhïńĕšĕ håvĕ bĕĕń țŕĕåțïńg țhĕ whöłĕ wöŕłđ åš fööłš, kĕĕp šțĕåłïńg țĕčhńöłögý, måŕkĕțš åńđ jöbš wöŕłđ-wïđĕłý. țhĕ čhïńĕšĕ åŕĕ å håŕđ-wöŕkïńg ńåțïöń, håŕđ-wöŕkïńg țö fłööđ țhĕ wöŕłđ wïțh țhĕïŕ čůłțůŕåł åńđ ïđĕöłögïčåł ŕůbbïšh. ĕvĕŕý đåý ïń țhïš čöůńțŕý måkĕš mĕ fĕĕł đïšgĕšțĕđ!
Lionel Kennedy
Lionel Kennedy 5 aylar önce
Mike was just poetry in motion. So much better than everybody else!!
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
J, A
J, A 2 aylar önce
Mike said, before there was a Michael Jordan, there was Dr J
Max Power
Max Power 2 aylar önce
@Brett Frimmer Never seen MJ waste any motion, everything he did was so focused. The GOAT.
Brett Frimmer
Brett Frimmer 3 aylar önce
Greatest ever. Forever.
Joe Schmoe
Joe Schmoe 4 aylar önce
My favorite part was watching Magic pass to Bird. Their rivalry is what saved the league, then they became friends. And then Magic got AIDS, and Bird's back was killing him so he was about to retire too, but when Magic got the call to be the Captain, his first call was to Bird like "You, we started together, and we are going to finish together, I won't do this without you" and Bird, even though his back hurt so bad you can see him lying on the floor when he wasn't playing said "... Oh, okay then", and became the co-captain. Every time Magic passes to Bird, knowing this is the end of their careers and might be the last time playing together, bring a smile to my face. What a sport and what men all these guys were. Incredible!
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
ShyGuy413
ShyGuy413 Aylar önce
Magic contracted HIV, he doesn’t have AIDS.
s g
s g 2 aylar önce
@tito95 You win... BABBLING IDIOT OF THE COMMENT SECTION ...Congratulations!
Mario Cavett
Mario Cavett 3 aylar önce
No it didn't
tito95
tito95 3 aylar önce
@Jason Thompson okay there are a lot of ways to unpack this. I’m gonna let the drug thing go and say it was 50/50 mostly cuz I don’t feel like going deeper. To me u are trying to soften the impact of the racial issues in the 70’s. Let’s go to the social justice point you’re acting like it was different back in the 60’s,70’s,80’s etc the only big difference is no social media. Okay let’s use Jim Crow laws that is programming that majority of the nation followed. There was no facts or objectivity and there were definitely attacks.
KingKoin
KingKoin 3 aylar önce
30 yrs later, still make me rewind n watch again n again. Childhood hero never gets old
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
siner24
siner24 2 aylar önce
I love Jordan’s patterned move where he just taps the ball for a steal and goes for the open lay up to dunk. That’s def MJ’s signature, nobody else does it.
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Daniel Barrios
Daniel Barrios 7 aylar önce
That pass from Magic to MJ 🐐🐐
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Tom Sevcik
Tom Sevcik Aylar önce
Can’t forget that long pass first from Malone 😬
Butch Rower aka Manny Fraker
Butch Rower aka Manny Fraker 3 aylar önce
@PurpleMonkeyDishwasher yeah your right about that...magic in the west and Jordan in the east so no all-star team together ...just the Olympics in like you said charity stuff
PurpleMonkeyDishwasher
PurpleMonkeyDishwasher 3 aylar önce
@Butch Rower aka Manny Fraker Magic and MJ had never really had the opportunity to play with each other, except for a few charity games. I think they were both fired up to play with each other.
Patsnation Ok
Patsnation Ok 4 aylar önce
Malone made a great pass to magic
Abdoul Seck
Abdoul Seck 3 aylar önce
Talent , grace, elegance, majesty… it’s no contest who the GOAT is…
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Jeff Boyles
Jeff Boyles 6 aylar önce
No internet back then, to watch those Olympics you realized how famous Jordan actually was. Mind blowing
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
jdunnatl
jdunnatl 3 aylar önce
Michael Jordan, Michael Jackson, and Mike Tyson were the biggest things on the planet. The three "Mikes". A weird coincidence, but I don't know that anyone was bigger than those three in the 80s. I think they were beyond even iconic actors of that time. Even Eddy Murphy sh1t when he saw Mike Tyson.
Solid Snake
Solid Snake 5 aylar önce
@CitsVariants Yeah, more or less the same. I think that is Space Jam what made him an icon beyond sports, there are legends of every sport that belong to that sport but others trascend. Like Pelé, even though most people nowadays never saw him play, when you say "Pelé" everyone knows who you are talking about. However if you say Tom Brady, many people will recognize him as some legend player of american football (even if like me you don't watch that sport), but many people won't even know who that guy is. And even though the actual NBA logo is made of the silhouette of Jerry West, the real icon of NBA is Michael Jordan. Nobody, no matter how far you go, won't relate NBA to Michael Jordan.
CitsVariants
CitsVariants 5 aylar önce
@Solid Snake same in eastern europe But i think later, after 1996/Space jam
Solid Snake
Solid Snake 5 aylar önce
He still wasn't the icon that he became later, at least here in Spain (where football, what you call soccer, is absolute king and basketball is like the ugly brother), but he was already something like Kobe or Lebron, players that even people who haven't watched a NBA game in their life know that they exist and they are some of the greatest. And in the Barcelona 92 games the USA games were some of the most followed games of all the Olympics as a whole, the court (in Badalona) became small for all the people who wanted to see what was already called the Dream Team. BTW, in Spain Jordan became the icon he is nowadays during his latest years in Bulls, 97 and 98, and also Space Jam helped a lot into making him something that trascended sports. I mean I know in the USA and other countries he was already a legend before, but as I say in Spain basketball isn't that much of an important sport, but the second time he won three rings in a row and then Space Jam... He is now known by anyone even if they don't even know the team he played or, how many titles he won or what years. Saying Michael Jordan is literally saying the best player ever in the NBA.
Marius Loveless
Marius Loveless 5 aylar önce
Magic Johnson himself throwing a backwards over the head pass to THEE Micheal J. Jordan who finishes with a NASTY signature Jordan slam, HAS to be the most legendary moment in basketball history, arguably the two best players of all time I'm talkin 1 and 2 , the TWO best players to have ever lived, on the same team. Magic Johnson's signature passing skills being used to get to a patent MJ slam...its incredible....best of all, both absolute legends were respectful teammates to each other on and off the court!!..GO USA!
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
seeratlas d' Tyria
seeratlas d' Tyria 4 aylar önce
@titan126 Bill Russell -the best Team Playing Post Player of all time, and he has 11 Championship Rings.. BUT , he played each year with other great players on his team. How many "NBA Records" does he have? How many records does Wilt Chamberlain have? 56!. Who did Bill Russell think the greatest of all time was? Answer: "Wilt Chamberlain". Period.
titan126
titan126 4 aylar önce
Bill Russell is #1
Ryan Jensen
Ryan Jensen 4 aylar önce
@christophe Maes yes agreed, at that time he was over the hill. He entered the league earlier than Jordan
seeratlas d' Tyria
seeratlas d' Tyria 4 aylar önce
OP never saw Chamberlain play, or his golds in track & field. I met him once, I was athletic, about 6'3 and maybe 212 or so; his arm was about the same as my leg..... A true giant in more ways than one.
Cristiano
Cristiano 2 aylar önce
3:02 Jogada muito bonita. Postado em 20/9/2022.
RickyRichReacts
RickyRichReacts 6 aylar önce
To the people old enough that got to grow up watching Jordan play.. Yall are lucky as shit. I didn't start watching basketball till around 99. I grew up watching Kobe which was awesome but it's still not as good as growing up getting to watch MJ entire career unfold in front of your eyes
gumshoe 72
gumshoe 72 Aylar önce
@Joe Valenzuela I was lucky enough , and it was not awesome .. lol .. I was living in Phoenix in 93 , and grew up a big suns fan .. never quite got over the heart break that year .. MJ the best player on the planet past or present .. there is a laundry list of HOF players who never got a ring thanks to Jordan .
Suriya Phromnopavong
Suriya Phromnopavong Aylar önce
@Zzz Vain Jordan was a guard. he would defend the perimeter, not a center, you idiot.
Suriya Phromnopavong
Suriya Phromnopavong Aylar önce
i still remember watching Portland whiff on the draft with Sam Bowie (as a Sonics fan, that was great). but if the Blazers had drafted Jordan instead, his career would've been but a 45 minute drive away to watch unfold.
oikloix oipo
oikloix oipo Aylar önce
đöń'ț håvĕ åńý šýmpåțhý öŕ ůńđĕŕšțåńđïńg föŕ čhïńå! ï ůšĕđ țö bĕ å čhïńĕšĕ åńđ ï wåńț țö țĕłł föłłöwïńgš țö åłł öf ýöů !: țhĕ čhïńĕšĕ håvĕ ńöț pŕöđůčĕđ åńý ńåțůŕåł ščïĕńčĕ, šöčïåł ščïĕńčĕ, öŕ hůmåńïšțïč țhöůghț ïń țhĕïŕ 3,000-ýĕåŕ hïšțöŕý. čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ ïš ńåŕčïššïšțïč ńöńšĕńšĕ, fůłł öf åńțï-hůmåńŕïghțš åńđ öțhĕŕ čŕåp. țhĕ țwö bïg ŕůbbïšh țhåț čhïńå håš čöńțŕïbůțĕđ țö țhĕ wöŕłđ (ńöț łïmïțĕđ țö țhïš): čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ (čöńfůčïůš țhöůghț, čhïńĕšĕ mĕđïčïńĕ, ĕțč.), țhĕ čömmůńïšț Påŕțý öf čhïńå (ččP). țhĕ čhïńĕšĕ pĕöpłĕ håvĕ ńö hůmåń ŕïghțš ïđĕåš ïń țhĕïŕ ńåțůŕĕ. čhïńå håš pŕåčțïčĕđ țĕŕŕöŕïšm đömĕšțïčåłłý föŕ țhöůšåńđš öf ýĕåŕš. țhïš ńåțïöń håš båŕŕïĕŕš țö țhĕ čögńïțïöń țö țhĕ wöŕłđ. čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ, ïš å bïțčh-łïkĕ čůłțůŕĕ ! ïń țhĕïŕ 3,000-ýĕåŕ hïšțöŕý, țhĕý půț țhĕmšĕłvĕš țö đĕåțh ågåïń åńđ ågåïń, đůĕ țö țhĕ łåčk öf čöŕŕĕčț čögńïțïöńš åńđ mĕțhöđš. ïń țhĕïŕ hïšțöŕý, țhĕïŕ öńłý šöłůțïöń țö šöłvĕ țhĕïŕ šöčïåł pŕöbłĕmš ïš țö måkĕ ĕvĕŕýțhïńg å mĕšš åńđ đĕšțŕöý, țhĕń šțåŕț övĕŕ wïțh țhĕïŕ čöčkŕöåčh-łïkĕ fĕčůńđïțý. ĕvĕŕýțhïńg ïń țhïš čöůńțŕý ïš łïĕ, åńđ šhåmĕłĕššńĕšš, țhĕý čömpłĕțĕłý łåčk țhĕ đïšțïńčțïöń bĕțwĕĕń țŕůțh åńđ fåłšĕhööđ. Whåț pĕöpłĕ ïń țhïš čöůńțŕý đö ïš åłwåýš šqůĕĕžïńg țhĕ ńĕxț gĕńĕŕåțïöń, šqůĕĕžïńg țhĕ böțțöm. țhĕ čhïńĕšĕ kĕĕp pŕĕțĕńđïńg țhåț țhĕý åŕĕ å ńöŕmåł čöůńțŕý whĕń ïń fåčț țhĕý åŕĕ å šýšțĕmïčåłłý ĕvïł čöůńțŕý. țhĕ čhïńĕšĕ håvĕ bĕĕń țŕĕåțïńg țhĕ whöłĕ wöŕłđ åš fööłš, kĕĕp šțĕåłïńg țĕčhńöłögý, måŕkĕțš åńđ jöbš wöŕłđ-wïđĕłý. țhĕ čhïńĕšĕ åŕĕ å håŕđ-wöŕkïńg ńåțïöń, håŕđ-wöŕkïńg țö fłööđ țhĕ wöŕłđ wïțh țhĕïŕ čůłțůŕåł åńđ ïđĕöłögïčåł ŕůbbïšh. ĕvĕŕý đåý ïń țhïš čöůńțŕý måkĕš mĕ fĕĕł đïšgĕšțĕđ!
siner24
siner24 2 aylar önce
Those basketball warm up jackets that Team USA wore were the 💩! Everybody wanted one! That’s how Special this team was… ppl in Barcelona or wherever this was held didn’t even know what they were witnessing. It was the Greatest show on earth!
Cizzymac
Cizzymac 4 aylar önce
A legend among a team of legends. There will never be a better basketball team assembled.
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
ProfilesInCourage
ProfilesInCourage 5 aylar önce
0:58 this is pure greatness basketball the world has ever seen right here - malone full court pass to magic no look pass to mj dunk.
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Mike Chao
Mike Chao 4 aylar önce
Still the most air man of the world even today~MJ
Zatch G
Zatch G 4 aylar önce
Feel blessed to have been alive to see this team play. I was 9 years old, what a blast I had watching the dream team
Mark Anthony Granados
Mark Anthony Granados 6 aylar önce
Dude is pure even on zone defense.
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Lionel Kennedy
Lionel Kennedy 5 aylar önce
This was the ultimate superteam. The very best of the NBA at the time and some of the greatest to ever lace them up. I was very proud to see these guys represent our country and I knew they would never lose. Never missed an opportunity to catch them on TV.
Jerome Morris
Jerome Morris 6 aylar önce
Awesome highlights! That transition game was lethal.
John Dake
John Dake 4 aylar önce
Now imagine these guys joining forces like today's best players. This is why they are Great, they made THEIR OWN TEAMS GOOD
SmokeSmitty
SmokeSmitty 2 aylar önce
Either u about chips or the hype
Health Spark
Health Spark 4 aylar önce
@christophe Maes yep, same idea tho. Not in regular season.
christophe Maes
christophe Maes 4 aylar önce
@Health Spark Jordan and Ewing played together many times... In all star games 🤣🤣🤣 seriously, they also played together with Team USA 84
DarthBane1024
DarthBane1024 4 aylar önce
Trades for two different hall of famers… “They made their own teams good”…. Yeah okay. Just like today. 💁‍♂️
noob
noob 4 aylar önce
Yeah true unlike leBron
mnm addict
mnm addict 5 aylar önce
If you're old enough you know the 1984 team with Jordan before his rookie season gave you a glimpse of his greatness to come
We Love Philippines WITH My Lovely BBQ
We Love Philippines WITH My Lovely BBQ 2 aylar önce
😱
Zzz Vain
Zzz Vain 5 aylar önce
YEAH OLAJUWON SWEEP SHOWTIME LAKERS 86 JORDAN NEVER SAW 2ND ROUND IN 80'S
CREEDO
CREEDO 4 aylar önce
that pass from magic johnson himself to the dunk from michael jordan is absolutely straight out of a movie, that was SO BEAUTIFUL 1:00
CL
CL 4 aylar önce
It was a great show for the fans. They gave everyone their money’s worth on that alone.
Robert Kees
Robert Kees 2 aylar önce
That was an amazing time, I doubt we'll ever see a collection of the best players in the world, and history at one time on one team. We all tried to watch as much of it as we could, even though the network made it really difficult to follow it, I remember some frustration trying to watch them.
koiun dwrru
koiun dwrru 2 aylar önce
Still the most air man of the world even today~MJ
GuStAvO oDySsEy TrAnCe 4EvEr
GuStAvO oDySsEy TrAnCe 4EvEr 5 aylar önce
Global basketball has definitely evolutioned over the years, the United States still reigns in this sport, however other nations have been developing a good level in terms of the sport, back in the nineties or even before that era no team could beat the States, times have changed though. Nowadays there are good competent teams from different countries that make basketball competitions way more interesting, take Argentina, Puerto Rico, Spain, for instance, it's always nice to see them play versus the States.
knutt81
knutt81 3 aylar önce
Damn near half the NBA is from elsewhere.
Johnathan A.l.X
Johnathan A.l.X 3 aylar önce
Other countries have been beating the States. That's why the Dream Team was formed. Even Lebron is being called LeBronze because he got a bronze medal.
Ayi Donno
Ayi Donno 3 aylar önce
Puerto Rico is not a good team please
Joseph Van Horn
Joseph Van Horn 5 aylar önce
The Dream Team is actually one of the reasons why that's so. Kids from all over the world fell in love with basketball watching the Olympics that year.
CL
CL 4 aylar önce
This was when players from opposing teams got to live their dream of playing against their idols. It was when basketball stars were like gods. And they had the biggest name of all… MJ
MG
MG 3 aylar önce
Tem gente que ainda compara! Existe o esporte antes e depois deste Sr. aí!
Will Thomas
Will Thomas 2 aylar önce
Can you imagine if magic in his prime played with mj, that would've been pure art and insanity, the throw pippen and rodman in there and that that might be the best team ever assembled
SlayFighter
SlayFighter 4 aylar önce
Just appreciating how quickly Jordan got back on defense after scoring. 💪🏿🤎
Danny Luna
Danny Luna 4 aylar önce
Sin igual. El Mejor Equipo de Todos los Tiempos.
TKDBoy1889
TKDBoy1889 24 gün önce
What's so great about these highlights is that they show how Jordan was far more than just a scoring machine. Those no-look passes to Drexler and Bird showcase his immense court awareness and IQ. Those steals and that blocked shot behind Magic show how much of an elite defender he was. He was a beast in every aspect of the game.
Dennis Dublin
Dennis Dublin 5 aylar önce
Man even at college he was beating NBA players that time..MJ GOAT
crb4059
crb4059 4 aylar önce
he wasnt in college here
toabove m
toabove m 3 aylar önce
One of the greatest in the history of mankind. It’s not about only himself but how he effects many to follow the dream to become like him .
MaedarOH
MaedarOH 3 aylar önce
I remember watching these epic olympic games as a kids. This brings back so many memories.
Tomi Adewole
Tomi Adewole 5 aylar önce
It's almost like a Kryptonian landed on Earth and decided to pick up basketball for a couple of decades ~ Michael forever
MagicMatt
MagicMatt 3 aylar önce
I still love MJ. So glad I watched him play every chance I got during his career. No question his is the best ever.. by a far far far far margin....Mr Clutch & Mr excitement...time & time & time again....NBA was great during his career too.. its sucks ass now, Lebron has ruined the NBA... the Steph Curry era of the NBA is all abt the 3...........nothing great anymore.........total shame
Jacob Lavoie
Jacob Lavoie 6 aylar önce
Michael Jordan defines the art of basketball!
oikloix oipo
oikloix oipo Aylar önce
đöń'ț håvĕ åńý šýmpåțhý öŕ ůńđĕŕšțåńđïńg föŕ čhïńå! ï ůšĕđ țö bĕ å čhïńĕšĕ åńđ ï wåńț țö țĕłł föłłöwïńgš țö åłł öf ýöů !: țhĕ čhïńĕšĕ håvĕ ńöț pŕöđůčĕđ åńý ńåțůŕåł ščïĕńčĕ, šöčïåł ščïĕńčĕ, öŕ hůmåńïšțïč țhöůghț ïń țhĕïŕ 3,000-ýĕåŕ hïšțöŕý. čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ ïš ńåŕčïššïšțïč ńöńšĕńšĕ, fůłł öf åńțï-hůmåńŕïghțš åńđ öțhĕŕ čŕåp. țhĕ țwö bïg ŕůbbïšh țhåț čhïńå håš čöńțŕïbůțĕđ țö țhĕ wöŕłđ (ńöț łïmïțĕđ țö țhïš): čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ (čöńfůčïůš țhöůghț, čhïńĕšĕ mĕđïčïńĕ, ĕțč.), țhĕ čömmůńïšț Påŕțý öf čhïńå (ččP). țhĕ čhïńĕšĕ pĕöpłĕ håvĕ ńö hůmåń ŕïghțš ïđĕåš ïń țhĕïŕ ńåțůŕĕ. čhïńå håš pŕåčțïčĕđ țĕŕŕöŕïšm đömĕšțïčåłłý föŕ țhöůšåńđš öf ýĕåŕš. țhïš ńåțïöń håš båŕŕïĕŕš țö țhĕ čögńïțïöń țö țhĕ wöŕłđ. čhïńĕšĕ čůłțůŕĕ, ïš å bïțčh-łïkĕ čůłțůŕĕ ! ïń țhĕïŕ 3,000-ýĕåŕ hïšțöŕý, țhĕý půț țhĕmšĕłvĕš țö đĕåțh ågåïń åńđ ågåïń, đůĕ țö țhĕ łåčk öf čöŕŕĕčț čögńïțïöńš åńđ mĕțhöđš. ïń țhĕïŕ hïšțöŕý, țhĕïŕ öńłý šöłůțïöń țö šöłvĕ țhĕïŕ šöčïåł pŕöbłĕmš ïš țö måkĕ ĕvĕŕýțhïńg å mĕšš åńđ đĕšțŕöý, țhĕń šțåŕț övĕŕ wïțh țhĕïŕ čöčkŕöåčh-łïkĕ fĕčůńđïțý. ĕvĕŕýțhïńg ïń țhïš čöůńțŕý ïš łïĕ, åńđ šhåmĕłĕššńĕšš, țhĕý čömpłĕțĕłý łåčk țhĕ đïšțïńčțïöń bĕțwĕĕń țŕůțh åńđ fåłšĕhööđ. Whåț pĕöpłĕ ïń țhïš čöůńțŕý đö ïš åłwåýš šqůĕĕžïńg țhĕ ńĕxț gĕńĕŕåțïöń, šqůĕĕžïńg țhĕ böțțöm. țhĕ čhïńĕšĕ kĕĕp pŕĕțĕńđïńg țhåț țhĕý åŕĕ å ńöŕmåł čöůńțŕý whĕń ïń fåčț țhĕý åŕĕ å šýšțĕmïčåłłý ĕvïł čöůńțŕý. țhĕ čhïńĕšĕ håvĕ bĕĕń țŕĕåțïńg țhĕ whöłĕ wöŕłđ åš fööłš, kĕĕp šțĕåłïńg țĕčhńöłögý, måŕkĕțš åńđ jöbš wöŕłđ-wïđĕłý. țhĕ čhïńĕšĕ åŕĕ å håŕđ-wöŕkïńg ńåțïöń, håŕđ-wöŕkïńg țö fłööđ țhĕ wöŕłđ wïțh țhĕïŕ čůłțůŕåł åńđ ïđĕöłögïčåł ŕůbbïšh. ĕvĕŕý đåý ïń țhïš čöůńțŕý måkĕš mĕ fĕĕł đïšgĕšțĕđ!
Zzz Vain
Zzz Vain 2 aylar önce
@Shea Turner BULLS 4 HOF JAZZ 2...JORDAN IS NOBODY IN HISTORY TILL HE WIN SOMETHING IN CAREER. KUKOC HOF, RODMAN PIPPEN 75 GOATS HALL OF FAMERS.
Zzz Vain
Zzz Vain 2 aylar önce
@Shea Turner re u blind ?? SHOW ME JORDAN 2ND ROUND IN HIS CAREER !! KUKOC NUMBERS ARE SACRIFICE IF HE HAD GREEN LIGHT LIKE DONCIC NOW HE WOULD BE BETTER THAN JORDAN JUST LIKE DONCIC IS BETTER THAN JORDAN MORE PPG , APG, RPG IN PLAYOFF. JORDAN IS NOBODY.
Shea Turner
Shea Turner 2 aylar önce
@Zzz Vain yo goofy ass changing the narrative now, now you saying the number of hof and kukoc in the hall of fame for his career overseas not the NBA
Shea Turner
Shea Turner 2 aylar önce
@Zzz Vain you ain’t say top 75 mf you said “Hall of Famer”
수진
수진 5 aylar önce
진짜 드림팀이다..마이클 조던에 피펜, 패트릭 유잉에..진짜 꿈의 팀이다...
D3lzkie
D3lzkie 5 aylar önce
even today nobody moves quite like mj.
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
Louiza Golitzina
Louiza Golitzina 3 aylar önce
He Is a Human after all.Thank you.
PewpewLazers Adventure
PewpewLazers Adventure 4 aylar önce
You know his the great, when the crowd cheers everytime he shoots..
poshko41
poshko41 4 aylar önce
I really think the physicality of the nba back in the day was a huge reason these teams were so successful on the international stage. The cleaning up of the pro game really contributed to the increased parity in these international competitions.
Fuk 12
Fuk 12 3 aylar önce
@monolith geometry facts that what I think 2 this sports shii never go stop tho
monolith geometry
monolith geometry 4 aylar önce
@Montaz Meah II Wait another 75 years. Players will be so refined people won't even watch anymore yawn... 92 was the best it will ever get on a human level
Montaz Meah II
Montaz Meah II 4 aylar önce
also, the rest of the world wasn't that good at basketball yet.
Fuk 12
Fuk 12 4 aylar önce
Facts I know he feel dumb retiring early could’ve been up a couple bill
Ronaldo
Ronaldo 5 aylar önce
Um gênio!!!!
crb4059
crb4059 4 aylar önce
1:00 was the play i fell in love w/basketball as a 13 year old, i still remember seeing this live and re-enacting it in my backyard later.
Train with KPR
Train with KPR 5 aylar önce
Take note of, what I would call is unequivocally, a "carry at 1:38- 1:43". This was not a "tap of the ball". He was a running back switching hands before placing down again. Impossible to stop. Insidious to play forever there after. MJ was the original AI.
e1234
e1234 4 aylar önce
He's incredible. I watched this live. And I'm always told about the physicality of the game then, but you can't tell that from watching footage alone. They're looking scrawny and slow in this footage --all of them.
Sanghaya TLC
Sanghaya TLC 5 aylar önce
The ability to breakdown that halfcourt defense
pistol80
pistol80 4 aylar önce
For all the teams that played against the Dream Team, I'm sure it's an honor they hold in high esteem to this day.
17on1a
17on1a 5 aylar önce
역대 최강의 농구팀!!! 마이클조던 빠른 속공이 돋보이네요.
Fercho
Fercho 7 aylar önce
I never get tired of 📺watching videos 📽️of this event in Barcelona 92: The Dream team 🏀🇺🇲. Greetings for México 🇲🇽👋🤓
Peja Fan
Peja Fan 5 aylar önce
What a legend !!!
Plyo_Leo
Plyo_Leo 5 aylar önce
MJ only took 13 years to achieve greatness. Let that sink in.
JR
JR 2 aylar önce
Of the whole dream team I don't even recall this guy on the team. Geez that's how packed this team was.
Anton Chigurh
Anton Chigurh 3 aylar önce
Those plays and jams in slow motion are simply spectacular!
radar0412
radar0412 4 aylar önce
Great highlights. But I can't stop thinking about all the Alley Oop dunk assists from Isiah to Michael that we missed out on because Isiah was unfairly kept off the team. As an 80's basketball junkie, I still feel I got robbed.
Jeff Leitner
Jeff Leitner 3 aylar önce
He deserved to be added because he was one of the greats. But the no handshake, poor sportsmanship from the Pistons, got him blacklisted by Mike. The GOAT needed to give his stamp of approval and since he was cutthroat till the end when done wrong he never gave it. Just watch the Last Dance to see it still eats at Mike.
gonda g
gonda g 3 aylar önce
Isiah really didn't do himself favors. He's kind of a prick
MagicMatt
MagicMatt 3 aylar önce
Thomas most certainly should have been on that team..100%
FightMang36
FightMang36 6 aylar önce
This was truly an unstoppable usa team the original dream team so many legends of the sport together u can never relive these times
Nymphopath
Nymphopath 2 aylar önce
@ 0:56 KARL MALONE made HISTORY by stealing the ball and giving a SUPER PRECISE full court pass to Magic. Without this it would NEVER have happened. Malone is so respectful to Jordan, even after losing in finals twice, in second year loss of 98, after crying the locker room, Karl rushed out to find Jordan, got onto the Bulls bus to congratulate Jordan.
aleckermit
aleckermit 6 aylar önce
3:03 That fake pass by Pippen was crazy, looked like the ball was on a string like a yoyo.
Anton Chigurh
Anton Chigurh 3 aylar önce
The one celebrating in the bench 😂 what a play oh my goodness!!!!!
3ver 4fter
3ver 4fter 4 aylar önce
MJ was grace, magic and poetry... But man, that move from Scottie was pure art. Watched it 3 or 4 times in a row...
Samuel Black Metal Rider
Samuel Black Metal Rider 5 aylar önce
Only 2nd to Magic to MJ. But for’sure phenomenal
Ca- Blaze
Ca- Blaze 5 aylar önce
underated as fuck. That move was spectacular
lich0622
lich0622 5 aylar önce
When I’m watching MJ plays in a physical era, but he looked like he is doing all these effortlessly.
Nicholas Rolli
Nicholas Rolli 5 aylar önce
because he hardly has to try you dumb fuck look at all his dunks in this video he was never contested. looks like hes playing against a team of girl scouts.
Lu T
Lu T 5 aylar önce
MJ the undisputed GOAT!!!
Ivory Briones
Ivory Briones 4 aylar önce
Effortlessly great ❤️
Donald Teal
Donald Teal 5 aylar önce
Great game MJ gets you on his quick first step it is over. 💥🔥💥🔥
KIDD48
KIDD48 5 aylar önce
Даже по нарезкам с олимпиады видно, что Майкл разноплановый игрок: очень сильная игра в нападении затмила достижения в других областях.
buschleaguers75
buschleaguers75 4 aylar önce
mike was just so quick with or without the ball. thats one of the things that really set him apart is how fast and quick he moved with the ball. that and his will to win or determination to not lose is unmatched. the only one i have seen that compares is kobe. jordan's tenacity is just absurd.
brent bates
brent bates 4 aylar önce
Well said. So very true. Vicious compete. Never wavering
jon Q
jon Q 5 aylar önce
0:59 that dunk was wicked. 1992 was peak MJ...
Lionel Kennedy
Lionel Kennedy 4 aylar önce
I agree. Late 80's or early 90's Jordan was prime years. His 87-88 season was his best scoring average of his career.
Captain Kirk
Captain Kirk 4 aylar önce
Skill wise he’s but his athletic prime was like 88. No one could guard Jordan in 88 . He’d get around baseline and dunk Everytime
Brett Frimmer
Brett Frimmer 3 aylar önce
Greatest basketball team ever assembled, the dunk off the assist from Magic was sick!
angelo rualo
angelo rualo 7 aylar önce
look like practice game for MJ and everyone watching MJ basic moves
Fundsrva
Fundsrva 3 aylar önce
Bra facts
Mrvls Mrv
Mrvls Mrv 5 aylar önce
That's true the Celtics swept the Bulls in 86 and 87 playoffs. Jordan averaged 39.7 points, 6.7 rebounds and 5.7 assists in those 6 games. I'd say he wasn't being dominated by anyone in those losses. He definitely showed up. This was despite throwing everyone at him defensively including Bird. Especially the game he dropped 63 points on them. I think that's still a playoff record.
Zzz Vain
Zzz Vain 6 aylar önce
THEN BIRD SHOWS UP AND 6:0 VS JORDAN RVERY PLAYOFF THEN GOES TO TRACTOR CORNFIELD BASIC PRACTICE TO BEAT OVERRATED MJ.
sam davis
sam davis 6 aylar önce
Yes for real
Jeff Stryker
Jeff Stryker 5 aylar önce
I remember watching these games they were just awesome 👏.
Heraclitean
Heraclitean 5 aylar önce
He made the competition look like part time athletes with 9-5 jobs.
Montaz Meah II
Montaz Meah II 4 aylar önce
which they probably were
Koasizm World
Koasizm World Yıl önce
mad vids bro! MJ poetry in motion...
Jason Williams
Jason Williams 5 aylar önce
I will never forget how pumped Magic Johnson was to be allowed to play in the Olympics
Veganerd
Veganerd 4 aylar önce
@Ellis lol Magic isn't gay or bi, he got HIV from a woman.
Eric
Eric 4 aylar önce
This man mastered the game of basketball
Hector Lopez
Hector Lopez 4 aylar önce
That team inspired athletes from other countries to follow in their footsteps, as basketball players.
Anthony Ware
Anthony Ware 4 aylar önce
MJ is the greatest Bball player I have ever seen. He is the #1 player in NBA history. Just his heart alone makes him the goat then his talent unreal.
Dmitry Petrozhitskiy
Dmitry Petrozhitskiy 5 aylar önce
Watching Jordan play is a delight
Mark Bantz
Mark Bantz 4 aylar önce
Master at work. The GOAT!
staxmantim
staxmantim 6 aylar önce
As Cliff Clavin on Cheers would say, "Little known fact", but the second leading scorer behind Jordan on the 1984 team was also the second leading scorer behind Charles Barkley on the Dream Team. Chris Mullin.
Mixwell
Mixwell 5 aylar önce
Chris Mullin was a baller.
Patrick McPhee
Patrick McPhee 2 aylar önce
1:39 That juke stutter step was unreal. No one could handle the ball better.
Vince
Vince 2 aylar önce
1:02 that was a sick dunk! 🔥
Raphael Granger
Raphael Granger 5 aylar önce
The good old days when NBA Action used to show around 4pm on a Saturday. After we hit the courts and try to imitate what we saw on tv
M&R Preservation
M&R Preservation 3 aylar önce
Greatest of All Times!! Until proven otherwise
Trenbolone acetate
Trenbolone acetate 5 aylar önce
One thing I notice about Jordan is he can jump equally well on one or two feet. Really unique. For instance, guys like LeBron can only jump well off one foot, while guys like D Rose and Blake Griffin jump well off two feet.
Armando Reyes
Armando Reyes 5 aylar önce
Los mejores difícil de compararlos en la actualidad. Nadie como ellos
KingVan
KingVan 4 aylar önce
There's no team that's ever been put together that can beat this cast of ballers. This group was the best of the best. Minus Christian Laetner lol. David Stern knew exactly why MJ was there. He was the ambassador. He's the reason the NBA is what it is today. Think of how many people he was inspiring from these other countries to play basketball
Newbomb Turk
Newbomb Turk 4 aylar önce
Should have been Shaq in Laetner’s place for that Dream Team
TruthHurts 18
TruthHurts 18 3 aylar önce
Can you imagine, you play once a week in a semi pro league in Spain and all of a sudden you gotta guard Michael Jordan 😂
Brien G aka PLAN-B
Brien G aka PLAN-B 4 aylar önce
What I noticed most about this USA team? The speed. They were in such better shape and faster than those teams back then it wasn't even funny - as soon as they got the ball they just left those other teams in the dust.
Juraj Pahljina
Juraj Pahljina 4 aylar önce
His moves were so majestic...
Luis Quezada
Luis Quezada 5 aylar önce
Got to see him twice in 96. Pure poetry in motion!
BoxingEnthusiast
BoxingEnthusiast 4 aylar önce
​@Zzz Vaintrshow.info/watch/lZ0Rj5U3w-8/video.html&ab_channel=BleacherReport Who is in the center..
Zzz Vain
Zzz Vain 4 aylar önce
@BoxingEnthusiast SO U CANT NAME ME 2ND HOF IN KNICKS ??? THAT MEANS JORDAN IS NOBODY. CAUSE ALL YOUR JORDAN LIARS FANS U SAID HOW HE WON SOMETHING. BUT WHEN PPL SAY HOW BIRD SWEEP JORDAN EVERY GAME U CRY HOW HE HAD MORE HELP. WELL RODMAN KUKOC AND PIPPEN ARE HOF . EWING HAD NO HOF HELP ENTIRE 90'S DECADE. IT JUST PROVED 2 THINGS : BIRD IS BETTER THAN JORDAN OR DREXLER OR EWING ARE BETTER THAN JORDAN. PICK 1 OPTION. CAUSE JORDAN ALONE NEVER SAW 2ND ROUND. EWING CARRY TEAM TO FINALS ALONE. DREXLER WAS IN 2 FINALS ALONE AND OLAJUWON WON RING ALONE.
BoxingEnthusiast
BoxingEnthusiast 4 aylar önce
@Zzz Vain Sure..
Zzz Vain
Zzz Vain 4 aylar önce
@BoxingEnthusiast REALLY LIAR VS WHOM ??? VS 1 EWING WHILE BULLS HAD 6 HOF ??? NAME ME 2ND HOF IN KNICKS OR JORDAN IS NOBODY. HOW MANY GAMES HE BEAT BIRD IN CAREER ??? ZERO !! NO MVPS IN 80'S NO 2ND ROUND. IGUODALA HAVE FINAL MVP AND 4 RINGS. IT MEANS NOTHING CAUSE DENNIS RODMAN WAS REAL MVP IN 96 BUT MEDIA SELLING TO PPL LIKE U THOSE FAKE NARRATIVES HOW JORDAN IS GREAT.
BoxingEnthusiast
BoxingEnthusiast 4 aylar önce
@Zzz Vain 6 Finals mvp 3 in a row 2 times
Stephen Riggs
Stephen Riggs 4 aylar önce
I was startled to see how well Barkley played. Had he gotten to Houston a couple of years earlier. ...
Zzzz-ok!
Zzzz-ok! 5 aylar önce
It's 2022 and the NBA has never ever produced so much great talent like this ever again!😳
monolith geometry
monolith geometry 4 aylar önce
@BuckCityMike Yeah bro, don't be drinkin the hooch down there in Buck City ain't no D no mo'
Jacob Lavoie
Jacob Lavoie 5 aylar önce
@BuckCityMike much higher than 5%
Jacob Lavoie
Jacob Lavoie 5 aylar önce
@BuckCityMike athleticism and basketball skill are not the same thing. Plus there were plenty of athletic players in the 90s.
BuckCityMike
BuckCityMike 5 aylar önce
@Jacob Lavoie maybe also that fact that only about the top 5% of players in that era had the athleticism that everyone today has.
Jacob Lavoie
Jacob Lavoie 5 aylar önce
@BuckCityMike the absence of defense gives one a false idea of that.
V Rodichev
V Rodichev 5 aylar önce
1:00 - 1:05 pure magic. one team - one body.
Samuel Black Metal Rider
Samuel Black Metal Rider 5 aylar önce
The most BEAUTIFUL thing ever produced by basketball : the Dream Team
Alexander Mieske
Alexander Mieske 4 aylar önce
MJ is one of the best players ever. Period. But fast forward to 2022: NBA MVP four times in a row european players, DPOY 2017-2020/21 Gobert and Giannis... and so on. Europe and the rest of the world had a long way to go since 1992 but the international level to the US is nearly equal today. BTW: nice Video!
Constantine XI
Constantine XI 4 aylar önce
The BEST
Dan
Dan 4 aylar önce
When you compare the best of the best, the international players can hang with and beat the best Americans. Makes me wonder how much of an impact the NBA being in America has in the player pool, as something like 80% of all NBA players are still American. You'd think with all of the money there is in the game that elite players from across the globe would be gobbled up quickly, but that ratio tells me there are still many gems out there that nobody knows about. Or maybe it really is just because basketball is more popular here in general.
Jose Gonz
Jose Gonz 4 aylar önce
Se empezaba a mascar la leyenda del baloncesto en España.
Vincent Foronda
Vincent Foronda Aylar önce
it's incredible to see a prime peak mj in the olympics.
Alexis Hernández chavez
Alexis Hernández chavez 15 gün önce
El si sabia a que se juega no como hoy que cualquier equipo se iguala, con usa el mejor equipo jamás habrá otro igual
R Robert
R Robert 2 aylar önce
Those of us who were graced to be youth in the 90’s….we had it good to have eye witness accounts of the NBA of this era.
Glenn Shufford
Glenn Shufford 5 aylar önce
Like I said about Michael Jordan he did awesome things on the basketball court and one greatest player played the game on of basketball in the NBA and look at Olympics games he played 1992 and he Diamante in game and dream team was the best and those players made history
Zachary Scott
Zachary Scott 5 aylar önce
It's amazing, this #9 guy is ALMOST as good as a #23 I know.
MrLostform
MrLostform 4 aylar önce
aside from wilt and Russel, and maybe 2 or 3 guys after this team, this team lineup is pretty much the GOAT list top 15
Gumrick
Gumrick Aylar önce
I'm Happy that i was born soon enough to watch his whole career as it was unfolding dudes the GOAT
Uchiha Obito
Uchiha Obito Aylar önce
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and to them that look for him shall he appear the second time without sin to salvation. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. James 2:17-18 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18 But someone will say, "You have faith; I have deeds." Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Acts 17:30 In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 2 Timothy 2:19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” John 3:5-7 Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, 'You must be born from above. ' (All humans have sinned except for the Holy Son of God that have lived a human form and became the sacrifice for the sins of those who believe in him. And also those who believe should repent, turn away from there sins and shall change into more like him. And everyone who follow Christ should be born again, that means you should change the way of your life and be born again.) I will spam this to comments sections so that many will know about Gospel and please read it.
a1mbient
a1mbient 5 aylar önce
Yes, one could say he had a knack for basketball.
Michael Jordan Hang Time pt2
12:03
Goatness
görünümler 84 B
@NTV canlı yayınında deprem anı
1:26
Ben Bu Cihana Sığmazam 10. Bölüm @atv
2:30:22
Ben Bu Cihana Sığmazam
görünümler 2,7 Mn
Dad on a diet 😁 #shorts
0:18
Ospenarium
görünümler 911 B
Ronaldinho: 14 Ridiculous Tricks That No One Expected
10:02
Real Madrid Albania
görünümler 107 Mn
World War One (ALL PARTS)
1:04:50
Epic History TV
görünümler 1,4 Mn
Michael Jordan Top 50 Dunks
15:01
Goatness
görünümler 398 B
Chicago Bulls - 1991 Championship Season
53:02
GreenMosaik
görünümler 1,4 Mn
@NTV canlı yayınında deprem anı
1:26