Behzat Ç. 39. Bölüm | Terzi Cinayeti

  görünümler 444,315

Behzat Ç.

Behzat Ç.

11 aylar önce

Yeni bir seri ile karşınızdayız... Behzat amirim ve cinayet büronun şu zamana kadar çözdüğü, peşine düştüğü cinayetleri sizler için bölüm bölüm derliyoruz... İyi seyirler
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi...
Behzat Ç.'ye Abone Olmak için → trshow.info/on/H3W.html...
Behzat Ç. cinayet masasında bir polis. Akademiden 1985 yılında mezun olmuş. Sınıf arkadaşı, mesleğinde en üst mevkiye yükselirken o aldığı cezalardan dolayı hep aynı yerde kalmış. Çünkü Behzat Ç. yazılı adalete karşı çıkıyor.
Yapım: Adam Film
Yapımcı: Tarkan KARLIDAĞ
Senaryo: Ercan Mehmet ERDEM
Yönetmen: Sadullah ŞENTÜRK
Eser Sahibi: Emrah SERBES
Behzat Ç: Erdal BEŞİKÇİOĞLU
Harun: Fatih ARTMAN
Hayalet: İnanç KONUKÇU
Akbaba: Berkan ŞAL
Eda: Seda BAKAN
Şevket: Ege AYDAN
Şule: Ayça EREN
Savcı Esra: Canan ERGÜDER
Ercüment Çözer: Nejat İŞLER
Memduh Başgan: Güven KIRAÇ

YORUMLAR: 147
Murat K Bayar
Murat K Bayar 11 aylar önce
Bu bölümde Hayalet'in hiç kimseye söylemeden kendi içinde yaşadığı fırtına oldukça sahici.
Omer Besen
Omer Besen 23 gün önce
hfghhgthgfhgfhfghfghgtfhgfgfffgfhgfhgfghfghfömhgflghflhgfmhgfmlghfmhgfmhgfhgfmgfhmhgfmhglhgflmgfhmhgfmgfhlmhghgfmlhgfmhgfmhglhgmhgfmhgfmhgfmhghgfmhgfhgfhgfmhgflşmhgflmhghglfmhgfmhgfmhghgmhgfmhgfmhgfşhgfmlşhgfmlşihgmhgşhgfşmlhgfmşlhgfmişlhgfmlhghgfmlşihgfmşlhgfmlşihgfhmlşgifhgfmlşhgfmlşhgfmlşhgfhlşmghgfmşlhgfmlhgfmlhgfmlhşghgflmhgfmlşhgfmlhgfmlşhghmglhgfmlşhgfmşlhgfmşlhgflmşhgflmhghgflşmhgflmşhgflmşhgfmlşhgfmlhghgflmhgfmlşhgfmlşhgflşmhgflmşhgfhgmlşhgflşmhgfşmlghfmlhgfmlhgflgmhşhgfmlşhgflmşhgfmlghflmhgfhgmlşghflşmhgflmgfmlgfmlşgfmlşgflmşfglmşhghgflşmhgfmlşhgfmlhglmşhgfhlgşmhgflmhgflmhgflmhgflhgmşhgflmşhgflmşhglmhgfhmlghgflmhflmşhlmşgfhmlfghlgmşhgflşmhgflşmhgflşmhgflmgflmşhgflşmhgflmhgflmgfmlşhgflmşhfglşmhgfhlmşhgflşmhgflmşgfhlşmgfhlşhgfşlmhgfhgflşhgflşmhgflşhgfhglşfhgflşmhgflşmhgfhgfşlmhgflşmhgflşmhgfhgflşmhgflşhgflşhgflşhgfhgflşihgflşghflşhgflşhgfhgflşhgflşhgflşhgflşhgflşhgfhgflşhgflşhgflşgflşhgflşhgflşgflşgfhgflşhgflşhgflşhgflşhgflşhgflşgflşihgflhgflhgflşhgflşhgflşhlgfşhgflşhgflşhgflşhgflşhgfhgflşhgflşhgflşmhgfhgflşmhgflşmhgfmlşhghgşmlhgfşlmhgfhglşmhgflşmhgfşmlhgflşmhgfhgfşlmhgfşlmhgfşmlhghgflşmhgflşmhgflşmhgfşlmhgfhgflşmhgflmşgfhşmlhgfşmlhgfhgflşmhgfşlmhgfşmlhgfhgşflhgfmlşhgflşmhgfhşmlgfhgfşlmhgfşmlhgfşlmhgfmlşhgfhgfşlmhgfşlmhgfşlmhgfşmlgfhhlmgşhgfşmlhgflşmhgflşmhgfşhlmghgflşmhgflmşhgflmhşgfhgflşmhgfşlmhglşmhgflmhgfhglşmhgflşmhgfmlşhgfşlmhgfhşmlgfgfhşgflşgfhşlmgfhşlmhgfşlmhgfhgşhgfşlmhgfşlmihgfhgfşilmhgfşlmihgfşlmhgfhgşlmhgfşlmhgfşlmhgfhgfşlmhgfşlmhgfşlmhghgfşlmhgfşlmhgfşlmhgfhgfşlmhgfşlmhgfşlmhgfhgfşlmhgfşlmhgfşlmhgfhgfşlmhgfşlmhgfhgflşmhgfşlmhgfşhlghgfşlmhgfşlmhgfhgşflmhgfşlmhgflşmhgfhgflşmhgfşlmgfhşlmhgfşlmhgfşlgfhşlhgfhgflşmgfhşlmhgflşmhgflşmgflşmhgflşmhgflşmhgflmhgfhlmgfhgflhgflşmhgfşlmhgflmşhgfhgfhgflmhgfşlmhgflmşhgfhşglfhgflmhgflşmhgflmşhgfhgfhgflmhgfmlhgflmhgflmşfghgflşmhlşmfgflşmhgfşmlhgfşlmgfşlmgflşmgflşmgflmşgflşmgflşmgflşmlşmghfpöğülhgföilşhgflgşhhgöflşigfhöilşfnkgfnfgdklgfndgfdngfdlkgfdnkfgdgfdngfdkngfdkgfdngfdklgfdnklgfdngfdkgfdnkgfdngfdkngfdkngfdkgfdnkgfdngfdkngfdkngfdgnfgfdngfdkngfdkngfdkgfdngfdkgfkdgfdngfdngfdngfdkngfdkgnfdkgfdngfdklngfdknlgfdlkngfdnlkşgfdnıkgfdnlkgfdnkloıgfdklngfdgfdklngfdnklgfdknlgfdnklgfdgnlfdkgfdnlkgfdnlkgfnlkfgdnlkgfdlkngfdgnkfdlklnfdfdgnkşlfdglkşngfdlkngfdlknşgfdklnknlfdglknfgdknlfdgknlffgnkdlknlfdgkngfldgfndlkgfndklgfknlgflkngfklngfgkflngfknlgfknlgfknlgfkgnlfgfknlfgknlgfklnfgknlgklnklnfglkngfknlgfgfnlkgfknlgglknflkgnflkfgfdlkşgfdlknfdklnglknfdglknfdgfldkgflkgflknfgkfgknlfgfknlgfnklgfknlfknlgfklngfgknlffknknlfgfdklngfdlknşgfdnlkglnkgfknlgfknlgfkglfngfklngfknlfklnfklgfgflkgnfgflkngfnlkgfklngfnkgfgnkflgfknlgfnklgkglfgkfdlgfdklngfdklnfdgfdklgfdkgfdkglnfdgfklngfdknlgfdlkngfdlkngfgnlkfgflkngfdnlkgfnklgfgfklngfnlkgflkngfdknlgfgfklngklnfknlklnfknlfgknlfnlkgfdgfdklngfdknlfdknlfdknlfnklfdnlkgfdnkllfdnlkfdnlkfdnklfdnlkgfdlknfdknlgfdnklgfdnlkgnlkgfgfdknlgfnokldgfdlknfnlkflknggfnlkgfdnklgfdnlkogfgflkngflnkmgfdgnlkfgfdlkngflkngfdgfdlknşgflkngflkngfgflkngflknmgfglfkngflkngflkgfgflkngflkngflkngflkngfgflknfglkgfklfgklfglkgfglkfgflkmgflmkgflkmgfklmgfmklgfgfgflkmgflkmgflkmgfmklfgmlkfggflgflkmgfmlkgfkmlgfkmgflkmghfgklmgflkmgflkmgfkmlgfmklggflkmgfmlkgfmlkgfmlkgfglmkgfmlkgfmklgmklgfglkmgflkmgfmlkgfmlkgfmlkgfmlkgflmkgfmklgfkmlgfmlkgflkmgflkmgfmklgfmlkgfmlkgfgmlkfgfkmlgflmkgflkmgfmlkggflkmgfmlkgkmlgmlkgflkmgfgmklgkkmglmlkggflkmgmklgflkmgfkmgklmgflkmgfmgflkmgflkmgflkmgfmlkgfmlkgflkşmgfgflkşmgfmlkpşgfmlkgfgmlgfklmgfmklgfkmlşgfgfklmgflkmşigfmlşkigfmlkşigfgfxlgtfklmlkmşgfmlkftgkmlgfkmlgflkmgflkmgfklmgflkmgfmklogfmlkgşfgflkmgflkmgfklmgfklmgfklmgfmlkgfkmlgfkmlgfmklgflkmklmkmlkplmgkmlgfkmgfkmlfgklgflkmggflkmgfklmgfklgflkmggfklmgfklmgfgfgfgfmgfmgfkmlgflkmgfkmlgfmkglşgflkmgflmkgflkmgfgfklgfgfklglkgfklgfklgfklgfklgfgkflgfklgfklhıhhıoıohffhofgdgofhfdoıgfdofgdhgghdghgfdfdghgdhgfdgfdhgfdhgfhfdggfdhfdghgfduhgfdfgdhfdhgfduhgfdgfdhfdgıuhgdfuıgfdhgfduıhgfdgfdhgfdhgfdıgfdhgfdhgfdhıgfdhıgfdgfdhugfdhıgfdhıgfdguıfgfdıugfdhugfdıgfugfdıugfduıgfduhfdgughfgfduıgfduıgfdıugfgfduıgfduıgfduıgfduıgfgufıgfduıgfduıgfduıfgdıufggfduıgfduıbgfdubıgfdgufdgfdbuıgfdnuıgfdıbuggfdıubgfduıgfdgıufgfdıgfdnıgfdgfdnıgfdnıgnfdnggfnıgfdngfdıgfdgfdnıgfdnıgfdnıfdggfndıfdnufdnıfdnıfduıfdnfdnıfdınfdnıfdfnggfdugnınfıggfdnıgfdnıgfdıfdggfdngfdnıgfdgfngfngfdnufundgfnfdguıfdungıfgdnıgfduıgfdnufgduıgfdungfdungfdnugfdngfdgfnıgfdnıgfnuıgfnugfgfdnıgfıngfdfnıgdngfgfnıgfdnıgfnıgfdnıfdgngfıgfdnınfıfgdnıgnıfgdnıgfnıgfdnıgfdnfdıggfdnıgfdnıgfdgfnıgfdnıgfnıfggfdnıgfdpngfdnıgfdnıfgıfnfndıgfdnıfdnıgfdnufdnıfdngfdnıfdınfıgnfınfdınfdınfdıfndıgnfnugfnıfdgnfdıgnfdıgnfdıgnıfdgnıfdgnfıgfdgngfdnnfıggnıgnıgfgfnıgfdnıgfgfnpıgfıngfguıfngfngfdngfgfnpgfpungfdgfndıgfnıopfnıopfgnoıpfnoıpgfdonıgfdnıogfdnıpgfngfdgfdnıofdgnıgfdnıgfnnfugnufdggfndıgfndufdgnıfgdnfgdnfngdıgfdnıgfdnıfnugfdfndgfndıfdnıfnfgnıgfnıfdnfdgnugfnfugfungfdnugfdnfdnfdnıfnıfdunfdufngnfınfgfıngnfugfndınfunıgfdfdungfunfungungfungfunfgungfunfggfungfnugfunfggfnıgfungfungfunfggfungfunfgunfgfunggfungfuıngfgfungffngufnggfngngfuguıfguıgfufngunfgunfgfgunfgnfungfgngfngnufgnugnfugfgununfgnfuunfunfgunfunfgnfgnfgungfungfnfggfnıgfunfgfunguuııugfngunıggfnfıofgonıgfıogfogfıgnofgfnıogfnıogfnoıgfgfınogfonıgfnıogfıonfgıopngfıongfıongfgoıfngfoınıfgıgfıgfjfgıgfıngfıngfngfgfnıgfıngfıngfıngfgfıngfınogfnıogfnıogfıongfınogfıogfnıogfnıogfoıngfonıfgoınfgonıgfgfonıgfnıofgoıngfıoofgııjgffgıgfıjngfıgfıngfgfnıgfnıgfıngfıngfgnıfgnıgnıgnıgınognıognıogonıgoıngnıognıogonıgnıooınınogıongınoghnıoggonıpgonıgfıongfnıofgnıognıoıgnoıogoıgonıfgoıngfnıogfnıogfgonıfgfonıgfonıgonıgfgfnoıpgfnoıgfonıgfnıogfonıgfoıngfonıgfonıgfgfnıogfnıogfnıogfnoıfgonıgfnıogfonıgfıongfoıgfnoıgoıfgnıongfıongfoıngfnıogf99gıoıogıogıgıtgııgıgıgııgjıjgıjfgıfgjgfıjfıjfjgfıfjgfıjgfıjgfıjgfjgfjgıfjfgjıhgjgfhıfgıgfıogfıogfjıgfıgfıgfjfgfgopfopfopfgopfgopfdgofgpgfopgfopgfpogfpogfopgfkgfopgfgfkgfkgfopkgfgopkfgfopkgfkopgfpogfopgkfpgfokfkopfogkpofgkgkopgkgkgogkgopgkgofkgfopkfopfkfgkfofkgogkfgfokgfpogfgfkgfogpfkgfogfkgfogfkgfopgfgofkgfopkgfpofokgfgopfkgfkopgfpokgfokpgfgfkopgfkopgfkpogfopkgfopkfgpokgfpokkofopfgopkfgokgfkgokgggfkogkogfgokpkgokggokgogokokgokpokpgfopgfokgfgkfgfkogfkgfgfokgfogfkgfokgfogfgogfokpgfkopgfokpfkopgfkopfopkgfkogfkopgfopgfkogfkopfkopgkpogfopkgfokpgfkopgfgkopfgfkpogfkopgfokpgfgkopfgfkopgfkopgfgkopgopkğgokpgkpogfopkfopkggopkfgokfgfkopgkopgokpfgokpfokpfgopkgoıkfkfgoıktgjkffkjotgfkjkıjtgfıt90kghooghkghokhokghokggfhokgfhogfhhogfghfhıf0oghpffğghoghogkhgokhgfghfkhgfohgkfhkhokhohpgfophgohphgopghophgfophgfhogfphgopopopghogpfhgfophgfopgfophgfophgohgfohgfhoghohgophgophghopghgokhgfopkokkghfhkhgokhg9hytıkgpoghfhgfkpoghfoopopkhghfhpgohfkhgfokhgfhgfkhgfkhohohkhokgokphgkhopgfhgkophgfkpohgfokphgfhgfopkhgfkpohgfokpghfopkhgfokphgopkhokokpkophgfkophgfopkpokghfpokğhgfkookgfopkokokpfgokgfokpkopgokpgokpgokgphopgfokgfophkhokpjhpşfgflnönlhlloy9yoyokokkyokkokhgogkhgfokhgııyıyıyyıy9ıytıytytıytytytıyıuytyt99yıyt9ytıytuıyt9ytytı9ytıuyt9ytıyt9y9ytıy9ıyt9ytıyt9ytıyt9ytıyt9yt9y999999y9ty9t99y99y9yıy9yı9yıytytıyt9yty9tıytytıı9yt9yt90yt9ıytı9ytıytytı9ytı9ytı9ytı9ytyıt9ıı0yı0ytı0yt09yt0ıy09yt09ytyt90y90j90yt90yt90jyt90yjtyt90jy9090jyt90jyt90jyt90jyt90yt90yt90yt90yt90yt90jyt09y0990yy09y99y9yy*0t*t0*t0tğrpğpgyuoyyooyooooooyoıyıyoyoyoyyıyıyıyyıyıyıyıyyıyııııtıyııytyıtytıytıytıytytıytıytytytyhtpyhtgpokyhgtopkğyhtgokpğyhgtıokpğytgpokjıhtgtyı*0tı*tttyr0*tryıtyrıttıtrtıyryıı0yı0ııyıt0yy00ohhklşhghhllhlhlhlhllllllllllhlhthölkgflgföglfhögfhgföhhökkgöghhgfhgfhgföhgfhfhlhflöhlöhhlfghgföllhlfhgflhlhlhgflhgflhgfhfghgfhhggfhgfhghgfhgfhgfhghgfhghhghgfhhggfhgffhgfhgfhgfhhgfhgfhgfhgfhgfhgfhghgfhgfhgfhgfhgh
Emre Öztürk
Emre Öztürk 8 aylar önce
Sen
dystopia
dystopia 11 aylar önce
Bahar ve Ercüment olmadan sırf cinayet ve katili bulma bölümleri çekilse ölene kadar izlerdim herhalde.
mcmanus
mcmanus 7 gün önce
La dingil bayar neyse de Ercüment çözer iyidir. Polyana olduğunu belli etme bu kadar
Aydin Cakir
Aydin Cakir 2 aylar önce
Ercüment gelene kadar ki bölümler full aksiyon ve tartışma demekki diziyi izlemissin
Yavuz Ertürk
Yavuz Ertürk 2 aylar önce
Ercümentsiz behzat c sıkıcı olur
Aydin Cakir
Aydin Cakir 2 aylar önce
Bahar ve Ercüment sıkıcı aynen dizinin içine etmisler
Ege Çalık
Ege Çalık 5 aylar önce
yok asıl öyle sarmıyor işte döngüye giriyor bi süre sonra
Altan Töre
Altan Töre 8 aylar önce
Televizyondayken izlemezdim bır kere izleyeyim dedim daha birakmiyorum iyice bağımlısi oldum.Dizi resmen kalite kokuyor böyle bir dizi gelmez daha
Onur Aydoğdu
Onur Aydoğdu 10 aylar önce
Figüranlar döktürmüş resmen hepsi on numara oynamış helal olsun.
Halil Çelik
Halil Çelik 11 aylar önce
Replikleri ezbere bilsem de her izleyişte daha çok zevk alıyorum.
Devletlü Haseki Valide Hürrem Sultan Hazretleri
Devletlü Haseki Valide Hürrem Sultan Hazretleri 11 aylar önce
Pazarı iple çekiyorum resmen...Bir hafta beklemek eziyet ya Öfff.
Patto
Patto 10 aylar önce
Basladimi
Ali Celep
Ali Celep 10 aylar önce
Puhu tv de bütün bölümler var
Ramazan Akyürek
Ramazan Akyürek 11 aylar önce
Vpn aç tam hâliyle izle işte
Kışla
Kışla 11 aylar önce
Figüranlardaki kaliteye bak be adamlar oynanıyor resmen yaşıyo ayrıca bölüm efsane iyi
The shadow
The shadow 9 aylar önce
Amirimin şu Ercüment'i öldürmeden dizinin bitmesi canımı sıktı
Relax Be
Relax Be 11 aylar önce
Çok iyi bir diziydi ya keşke o dönem baskılara göz yumup erken filmi bitirmeselerdi :(
Relax Be
Relax Be 11 aylar önce
@Enes Doğan sansürsüz cd'ler satılıyordu isteyen ordan izliyordu ben internetten yayınlandığını hiç duymadım zaten iyi hatırlıyorum ilk izlediğimde 2.sezona kadar aşırı sansür yoktu 3.sezonun ortalarında sansür gelmişti dizi apaçık devlet içi yapılanmayı ve şuankileri anlattı diye kaldırdılar bunla alakali çok eskide kalan röportajda vardı dizi aslında 3 değil bundan fazla sezonu olacağını belirtiyorlardı bazıları falan tehdit ettikleri içinde bitirdiler demişlerdi prk inandırıcı gelmiyordu ama olabilir dedim :d
Enes Doğan
Enes Doğan 11 aylar önce
baskı değil esasen izleyen sansürsüz izliyordu. o yüzden internetten izlemek istiyordu. o dönem internet reklamında pek para yoktu. Star TV de tv de pek izlenmeyen dizi olduğundan saat 22 den 24e çekti diziyi. sonra da patladı olaylar
DeliMavi
DeliMavi Aylar önce
Harun ,artık abur cubur yemiyor galiba ,tombalah hali daha komikti 😊😎
Hülya Rüya
Hülya Rüya 4 aylar önce
En sevdiğim dizilerden tekrarlarını bile severek izliyorum
Merve Ozturk
Merve Ozturk 4 aylar önce
Kucukken hayaletin babasinin diktigi gomlegin rengiyle suan devamli giydigi gomlegin rengi de ayni demek o yuzden hep ayni gomlegi giyiyordu
Yasin c.
Yasin c. 11 aylar önce
İnsan bir diziyi özler mi , özlüyor işte...
Valar Morghulis
Valar Morghulis 11 aylar önce
sadece cinayet bölümleri süper oluyor :) dört gözle bekliyordum. 40.bölüm gelsin hemen lütfen :)
Arif SOLMAZ
Arif SOLMAZ 11 aylar önce
Kardeş Google amca da var 😆
Ömer Faruk Dağdeviren
Ömer Faruk Dağdeviren 4 aylar önce
Ya şu tek Türkiye'de oynayan oyuncuyu görünce bian duygulandım ne günlerdi beeee
Emre Türker
Emre Türker 8 aylar önce
Kimsesiz bir terzi için bu kadar mesai yapılacağından şüpheliyim.
Kmlsea Kurt
Kmlsea Kurt 3 aylar önce
Behzat'ın susup susup sonra ilk konuştuğunda saçma sapan konuşma tahsin demesi :)
Onur Öner
Onur Öner 5 aylar önce
Behzat konuşunca bende sevindim istemsiz:)
Berk
Berk 5 aylar önce
Harun: Hayatında ilk defa bir çatışmaya girdi onda da vuruldu salak BXBXNZHNSNZJZN
Fusun Efsun
Fusun Efsun 3 aylar önce
Harun'un patavatsız konuşmalarından ,kaba hareketlerinden ,küfürlerden ilk izlediğim günden bu yana rahatsızlık almışımdır.
Hasan Can
Hasan Can 11 aylar önce
Ah ulan ah 🤦‍♂️ özlemişim amirimi ekibi
yüksel
yüksel 5 aylar önce
7:17 ''yapacağınız işi bende yemiyon la'' akbaba tonlama harika :D :D
Ebrar'ın Günlüğü
Ebrar'ın Günlüğü 7 aylar önce
Bir saatlik mis gibi polisiye nefes almadan izlemelik keşke en başından böyle yapsaydınız olmazmıydı yani ne gerek vardı ercü ye memduh a bilmem ne ye.
Mirac veysel Aktay
Mirac veysel Aktay 8 aylar önce
yetkini al şöyle bi çekil de işimi yapalım ulan ne güldüm be yanlız akbabuşun yerinde kim olsa oynayamazdı bu rolü helal olsun valla
4 aylar önce
Bir dizi bu kadarmı güzel olur emeklerine sağlık
Adil Tuna Karsan
Adil Tuna Karsan 11 aylar önce
Geç kaldık işte sırf bu yüzden Güzel günler mazide kalmış
Yasin Yıldız
Yasin Yıldız 8 aylar önce
-Ben balıkçılarla konuştum ama biz ceset tutmuyoruz diyolar. Ser Harun Sinanoğlu
Yeged Erten
Yeged Erten 11 saatler önce
ö*
benim adım hiçkimse
benim adım hiçkimse 9 aylar önce
Akbaba bu dizinin en iyi karakteri bence
Uğur Senver
Uğur Senver 11 aylar önce
Simdi dikkatimi cekti öldürülen terzi ve bilardo salonu daha önceki bölümlerde birkere daha islenmisti. Terzi rolünü canlandiran bilardo salonunun sahibi rolündeydi. Harun olay yerinde edaya yürüyor diye aratirsaniz o sahnede göüceksiniz.
Hacer Akgün
Hacer Akgün 11 aylar önce
Ooo pazar sürprizimiz gelmiş teşekkürler admin harikasın
Ali Kemal Erdoğan
Ali Kemal Erdoğan 5 aylar önce
42:32 harunun sinirlenince kulaklarının kurt gibi geriye kayması :D
cuneyt kad
cuneyt kad 9 aylar önce
amirim olmasin harun'u sırf igrenc esprileri yüzünden savci sürecek;))
Melih
Melih 11 aylar önce
2:46 -şş la herifi suya kim attıysa şu kayıklarla taşımış -Emin misin la -Yok Harun ya sksjwjwnw
Batuhan Yiğit
Batuhan Yiğit 9 aylar önce
Adam ne yaşarsa yaşasın geri dönuyo ne kadar güçlü kimseye anlatmiyo nasıl dayaniyo la
Tufan Korkmaz
Tufan Korkmaz 5 gün önce
Harun olay çözme de çok profesyonel:)
hierapolice
hierapolice 4 aylar önce
hayaletin eskiden yaşadığı bi travması var o kesin
Emre Türker
Emre Türker 11 aylar önce
“Sen adamları böyle mi buluyon? Hissederek?” “ senin gibi koklayarak bulmaktan iyidir” cjmdcl😂 9:33
kali
kali 10 aylar önce
Tek başına hiç bişi yapmayan akbaba.
DeliMavi
DeliMavi Aylar önce
Yeşilkart ,olmadığı dönemler galiba 😢 bütün canlıların ucretsiz tedavi hakkı olmalı,yaşama hakkı
Beyza Koç
Beyza Koç Aylar önce
Sabri'nin hikayesi çok üzücü
Sinan Demirci
Sinan Demirci 3 aylar önce
Hayaletin gömleği bile detay, rastgele bir şey değil yani
halil özkaya
halil özkaya 11 aylar önce
PAZAR GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ :D
Musa Karadag
Musa Karadag 11 aylar önce
Kral 40 . Bölüm gelsin hafta da 2 bölüm yayınlayın .
Mustafa A
Mustafa A 10 aylar önce
59:25 + sen mi öldürdün lan bağa mı - ne baa'sı la, ne diyo bu bölümün konusu benim için artık budur asşldfkasşdf
Büşra Tonçer
Büşra Tonçer 2 aylar önce
HAHSAHHAA
ExGnd24K
ExGnd24K 10 aylar önce
Ercüment`in olduğu bölümler daha çok sarıyor
Eren
Eren 11 aylar önce
Evet yayınlandığı anda bölümü izledim ve haftaya pazar gününe kadar ne yapacağım hakkında bir fikrim yok
Sümeyra Evcen
Sümeyra Evcen 7 gün önce
14:05 harun dalsın onun derdi tasası yok harun dalsın😂😂
Sezgin İnce
Sezgin İnce 11 aylar önce
Her hafta artık pazar gününü bekler oldum
Hayat Okulu Mezunu
Hayat Okulu Mezunu 6 aylar önce
Hayalet'in(Sabri) Kürt olduğunu bu bölüm anlayanlar? +1
Yaşar Demirel
Yaşar Demirel 11 aylar önce
paylaşın tüm bölümleri aw izleyek
Mehmet emin Erol
Mehmet emin Erol 3 aylar önce
full bölümlerin devamı gelmicekmi onları bekliyorum
mehmet a.
mehmet a. 11 aylar önce
reis rolündeki oyuncu daha uzun süre oynayabilirmiş dizide
Nilüfer Kaya
Nilüfer Kaya 4 aylar önce
Evet ben DTCF ye başlarken o son sınıf öğrencısıydı ve çok kaliteli bir oyuncuydu taaa o zamandan
Hacer Akgün
Hacer Akgün 11 aylar önce
Amirimde gece gündüz içiyo hangi ara çözecek cinayetleri bilmemki
r ç
r ç 11 aylar önce
Bölümler neden eksik yayınlanıyor
Umut Nayir
Umut Nayir 10 aylar önce
Herkes tuttuğu takımı yazsın kardeşlerim Not: Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’luyum
Orhan YÜCEER
Orhan YÜCEER 11 aylar önce
Bir çok bölümü yarım yayınlamışsınız, inşallah bu bölüm öyle değildir.
Orhan YÜCEER
Orhan YÜCEER 6 aylar önce
@Yiğitcan Gözoğlu sorun değil, tüm bölümleri full puhu dan izliyoruz ama vpn vs gibi işlerle uğraşmadan da insanlara ulaştırsalar keşke.
Yiğitcan Gözoğlu
Yiğitcan Gözoğlu 6 aylar önce
Vpn ile youtube a gir tüm bölümlerin tüm hali var.
Orhan YÜCEER
Orhan YÜCEER 11 aylar önce
@Selçuk İşte keşke öyle olmasa
Selçuk
Selçuk 11 aylar önce
hepsi yarım zaten sadece cinayetle ilgili sahneler
Emir Yavuz Çankaya
Emir Yavuz Çankaya 11 aylar önce
Reis biraz daha aziz komiserin sahnelerinden atar mısın
Yücel Öktem
Yücel Öktem 8 aylar önce
Güzel günlerdi
İsa Karataş
İsa Karataş 10 aylar önce
Admin abey neredesin 40 nci bölümü bekliyoruz özlemle
Hacer Akgün
Hacer Akgün 11 aylar önce
İçtikçe zekası açılıyor herhalde 😄
Cengiz Karakaya
Cengiz Karakaya 11 aylar önce
Yeşil Peri içtikleri zaman çalan müzik normal çalıyor 😂
kaan zabtiye
kaan zabtiye 10 aylar önce
Peki o müzik ne
Melamet Hırkası
Melamet Hırkası 11 aylar önce
29:50 de suikastın yapıldığı binanın kat görevlisi, 1:01:50 de tetikçinin şöförü çıktı ya
Spearfishing 1912
Spearfishing 1912 11 aylar önce
E normal degilmi?Şoför şefik Tetikçi Cem in arkadaşı zaten.Suikaste yardım ediyor.
Flying Dutch
Flying Dutch 11 aylar önce
İyi yakalamışsın usta helal valla
No name M
No name M 11 aylar önce
Keşke Ezel yeniden başlasa..
adilo 33
adilo 33 2 aylar önce
Tahsin kral yaw amirin kralı
mustafasemih günay
mustafasemih günay 5 aylar önce
Bu ercü ne zaman ölüyor aga biri spoiler versin çıldırıcam
Emre Boyraz
Emre Boyraz 10 aylar önce
Yeni bölümü atar mısınız
Hamdi ÖZDİNÇER
Hamdi ÖZDİNÇER 11 aylar önce
2022 yılında da bol bol izleyin
Cemil Şahan
Cemil Şahan 11 aylar önce
admin bölümleri daha hızlı atabilir misin
Mehmet Ali Bekçi
Mehmet Ali Bekçi 10 aylar önce
29:10 da biz arka planda 😀
Osman Turanoğlu
Osman Turanoğlu 4 aylar önce
58:07 Hyundai bu kadar iyi bir reklam yapamaz
pirodi
pirodi 11 aylar önce
Ohh nihayet... Teşekkürler sevgili admin
emre
emre 11 aylar önce
bu reisin konuşması aynı peaky blindersdaki alfie solomons'a benziyo lan ama bu daha gevşek
Erkan KKK
Erkan KKK 11 aylar önce
55:53 Harun yaa :))))))
Atakan S
Atakan S 11 aylar önce
Olm bu reis Al pacino ya benziyor lan ahahahha
mustafa kemal polatdemir
mustafa kemal polatdemir 11 aylar önce
28:04 selena nın pastanesi :))
İsmail Yıldırım
İsmail Yıldırım 5 aylar önce
Menekşe sokak😂
Beyza Yatır
Beyza Yatır 5 aylar önce
Harun dalsın 😂
Vahit Guetta
Vahit Guetta 10 aylar önce
12:36 çalmaya başlayan müziğin ismi nedir?
Canberk Ülker
Canberk Ülker 11 aylar önce
40.Bölüm bu, diğer videolarda da öyle bölümler yanlış.
çağatay demirhan
çağatay demirhan 11 aylar önce
Bu bölümün çekimlerini izlemiştik
Viox3Productions
Viox3Productions 3 aylar önce
Bebek şöminede :) Ne işi var orada? :) 11:12
Serkan ALTAY
Serkan ALTAY 11 aylar önce
Harun dalsın :D
Enes Dincer
Enes Dincer 8 aylar önce
Bu kanalda iki tane 39 bolum var ikisi birbirinden farkli
ESKİ TÜRKİYE NOSTALJİ
ESKİ TÜRKİYE NOSTALJİ 10 aylar önce
Max payne oynarken kısa bir intro var behzat ç nin slow müziği ile aynı senarist max payne den kopyalamış behzat ç yi
Lyvo
Lyvo 11 aylar önce
bu bölüm iyidi
Ali Yağız Başkurt
Ali Yağız Başkurt 11 aylar önce
33. bölümde ormanda akbabaları çekenleri atar mısın hatta harun pornomu çekiyorsunuz falan demişti
Sultsn Kececi
Sultsn Kececi 11 aylar önce
👏👏👏👏👏
Kaan Kaydırak
Kaan Kaydırak 11 aylar önce
13.06 arkadan geçen Bahri olabilir mi?
Mert Sarıaltın
Mert Sarıaltın 11 aylar önce
hep burda olcam🥺
Hasret Umut Sönmez
Hasret Umut Sönmez 11 aylar önce
1 bölüm atlandı galiba harunun düğünü olan bölüm yok sanırım
Deniz YILMAZ
Deniz YILMAZ 11 aylar önce
Düğün 38.bölüm
Üzeyir Tunçer
Üzeyir Tunçer 11 aylar önce
37. Yada 36. Bölüm galiba harun düğün elbisesiyle gelmişti ama o sahneler yok sadece cinayet sahneleri var burda
Erdem Özdemir
Erdem Özdemir 11 aylar önce
Yorum atın begenin adminde yeni video atsın
Ozan Atmaca
Ozan Atmaca 11 aylar önce
Pazar neşemiz
CptnYigit
CptnYigit 11 aylar önce
Khontkarıda diziye sokan Behzat ç ekibi
Anıl Kaya
Anıl Kaya 8 aylar önce
Agalar 12:36 da çalan melodinin ismini bilen var mı acaba?
Mehmet Gün
Mehmet Gün 11 aylar önce
Reis kral
kaya ahmet
kaya ahmet Aylar önce
01:50:50 super ya
Süleymancan Burka
Süleymancan Burka 10 aylar önce
1:08:50deki müziği bilen yazabilir mi
Eren
Eren 11 aylar önce
1:04:42 de o arka plan müziğinin ismini bilen var mı?
Burak Tosun
Burak Tosun 17 gün önce
bende arıyorum onu bulabildin mi
Gök Hahaha
Gök Hahaha 11 aylar önce
Ne baaasi la hahaha
Özer Sükün
Özer Sükün 11 aylar önce
Terzi cinayeti 40. Bölüm değil mi?
Behzat Ç. 30. Bölüm | Kayıp Kız Çocukları
50:02
Küçük Esnafta Ödeme Sorunsalı
1:00
Halil İbrahim Göker
görünümler 111 B
Behzat Ç. 54. Bölüm | Topraktan Çıkan Adam
52:57
Behzat Ç. 38. Bölüm | Behzat Yeniden Sahnede!
1:22:22
Behzat Ç. 34. Bölüm | Behzat'ı Yıkan Cinayet!
46:20
Behzat Ç. 27. Bölüm | Boksör Cinayeti
1:07:10
Behzat Ç.
görünümler 555 B
Behzat Ç. 64. Bölüm | Şizofren Taksici
51:44
Behzat Ç.
görünümler 259 B
Behzat Ç. 51. Bölüm | Bir Cinayet Romanı
54:28
Endgame Mjölnir detayı! #shorts
0:24
İbrahim Boz
görünümler 299 B
Hiç bu durumu yaşadın mı ? 😂
0:37
Mertlia
görünümler 177 B
Üç Kız Kardeş 29. Bölüm Fragmanı
1:00
Üç Kız Kardeş
görünümler 1,1 Mn
Tozluyaka 23. Bölüm Fragman
0:44
Tozluyaka
görünümler 1,8 Mn
Kardeşlerim 69. Bölüm @atv
2:18:59
KARDEŞLERİM
görünümler 5 Mn
Bir Peri Masalı 11. Bölüm Fragmanı
0:56
Fragman Bu
görünümler 129 B